Xfinity Box Blinking Blue: Beth Mae'n Ei Olygu?

Xfinity Box Blinking Blue: Beth Mae'n Ei Olygu?
Dennis Alvarez

Blwch Xfinity Blinking Blue

I'r rhai ohonoch sydd wedi bod gyda Xfinity ers tro, mae'n siŵr y byddwch yn ymwybodol o'r hyn y gall eu Blwch Xfinity ei wneud. O'r cychwyn cyntaf, mae'n hawdd ei sefydlu a'i ddefnyddio. Mae hefyd yn dod o hyd i dipyn o sianeli o ansawdd uchel ar gyfer eich pleser gwylio gydag ychydig iawn o ffwdan o gwbl.

Ar ôl ysgrifennu ychydig o erthyglau fel hyn, wedi’u cynllunio i ddatrys problemau gyda’r blwch, rydym wedi darganfod mai anaml y mae problemau gyda’r dechnoleg mor ddifrifol fel na ellir eu datrys heb yr arbenigwyr. Yn hynny o beth, mae gennym ni newyddion da i chi yma hefyd.

Nid yw’r golau glas sy’n fflachio, er y gall fod yn frawychus, yn ddiffyg angheuol gyda’r blwch ym mron pob achos . Felly, i'ch helpu i fynd at wraidd y broblem a chael eich gwasanaeth yn ôl, roeddem yn meddwl y byddem yn llunio'r canllaw bach hwn i'ch helpu chi.

Beth Sy'n Achosi Blwch Xfinity Blinking Blue?

>

Pan fydd popeth yn gweithio fel arfer, mae'n siŵr y byddwch wedi sylwi bod y mae golau glas ar y blwch yn gadarn pan fyddwch chi'n ffrydio cynnwys trwy'r blwch. A, pan fyddwch wedi rhoi'r gorau i wneud hynny, bydd y dangosydd hwn wedyn yn newid i goch pan nad yw'r blwch yn cael ei ddefnyddio ond yn dal wedi'i blygio i mewn.

Y ffordd orau o ystyried y golau glas sy'n fflachio yw yn y canol llwyfan. Mewn gwirionedd, mae'n golygu ei fod yn ceisio ei lefel orau i ffrydio cynnwys i chi, ond mae rhywbeth yn sefyll i mewny ffordd y mae hynny'n digwydd.

Ar rai achlysuron, efallai na fydd y broblem hyd yn oed ar eich pen eich hun. Wedi dweud hynny, mae'n digwydd yn amlach o lawer nag ydyw. Felly, i ymhelaethu ychydig ymhellach ar hyn, rydym wedi llunio rhestr isod o'r pethau mwyaf tebygol a allai fod yn gweithio yn eich erbyn.

Gallai’r Blwch fod yn Ailgychwyn neu’n Cael Ei Brwydro i Dynnu Signal i Mewn

Gan ddechrau gyda’r achos mwyaf cyffredin, y peth cyntaf bydd angen i ni ystyried a yw efallai nad ydych yn cael y cryfder signal sydd ei angen arnoch, a fydd yn torri ar draws eich darllediad.

Mewn achosion eraill, efallai eich bod wedi sylwi y bydd y blwch yn fflachio y golau glas hwn am tua munud bob tro y byddwch chi'n ei gychwyn, gyda'r fflachio dim ond yn pylu unwaith y bydd yr amser hwnnw wedi mynd heibio.

Os mai dyma beth rydych chi wedi bod yn sylwi arno, mae’n debygol nad oes problem o gwbl mewn gwirionedd. Yr hyn yr ydych yn fwyaf tebygol o'i weld yma yw bod y blwch yn perfformio ailgychwyn bach.

Yn naturiol, pan fydd hyn yn digwydd, gellir disgwyl ychydig o oedi o'r amser y byddwch yn troi'r blwch ymlaen i'r amser pan fyddwch yn gallu gwylio unrhyw beth. Felly, mae hyn yn newyddion gwych i chi gan na fydd gennych chi ddim byd i boeni amdano eto.

Mae'r Golau'n Dal i Amrantu, ond does dim Darllediad

Yn dilyn ymlaen o'r sefyllfa gyntaf, mae yna adegau pan gall y golau glas sy'n fflachio olygu rhywbeth ychydig yn fwydifrifol. Mae hyn yn arbennig o wir os ydych wedi troi'r blwch ymlaen ac wedi aros am amser hir am eich darllediad, dim ond i ddim byd ddigwydd. Mewn achosion eraill, gall y golau hefyd ddechrau ar hap amrantu yn eich canol yn gwylio rhywbeth.

Ar ôl iddo ddechrau, mae'n debygol y bydd eich darllediad yn cael ei dorri'n gyfan gwbl. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'n llawer mwy pryderus na phan fydd yn diflannu ar ôl i chi newydd droi'r blwch ymlaen. Ond, mae rhywbeth y gallwch chi ei wneud amdano. Nid oes angen rhoi'r gorau i obaith eto. Felly, os mai dyma beth sy'n digwydd i chi ar hyn o bryd, dyma beth y byddem yn ei argymell.

I gael gwared ar y golau glas sy'n fflachio a chael eich gwasanaeth yn ôl, y peth cyntaf i geisio yw yn syml, diffodd y blwch gan ddefnyddio'r botwm pŵer corfforol (nid yr un ar y teclyn anghysbell) .

Ar ôl hyn, mae'n debygol iawn y dylech allu ailddechrau gwylio'r hyn yr oeddech yn ei fwynhau o'r blaen. Rydyn ni'n sylweddoli bod y tip bach hwn yn swnio'n llawer rhy syml i fod yn effeithiol, ond mae'n gweithio'n llawer amlach nag y byddech chi'n ei ddisgwyl.

Fodd bynnag, mae yna adegau pan na fydd hyn yn gweithio i chi. Wrth gwrs, os oes nam mawr ar eich caledwedd, mae atgyweiriadau syml y gellir eu gwneud o gysur eich cartref eich hun yn llawer llai tebygol o wneud unrhyw beth o gwbl.

Os yw hyn yn wir, yr unig ffordd resymegol o weithredu yw mynd i mewncysylltu â chymorth cwsmeriaid i egluro'r broblem. Ar ôl delio â chymorth cwsmeriaid Xfinity ychydig o weithiau, rydym yn gyffredinol wedi canfod eu bod yn eithaf gwybodus ac yn ddefnyddiol.

Mae'n bosibl hefyd y bydd toriad gwasanaeth ar eu diwedd y maent wedi anghofio hysbysu eu cwsmeriaid amdano. Yn y naill achos neu'r llall, byddant yn cyrraedd ei waelod yn eithaf cyflym.

Gweld hefyd: Sut i Ddiweddaru Firmware Ar lwybrydd NetGear C7000V2? (Eglurwyd)

Efallai bod y Blwch yn Perfformio Rhai Diweddariadau Wedi’u Trefnu

Newyddion

Er mwyn i’r blwch barhau i weithio i’w lawn botensial, byddant yn bob amser angen cael diweddariadau awtomatig rheolaidd. Bydd y diweddariadau hyn yn dod allan yn eithaf rheolaidd, felly mae'n werth bod yn ymwybodol ohonynt. Ond, er bod y diweddariadau hyn yn awtomataidd, gallwch chi ddewis mewn gwirionedd pryd y bydd y blwch yn eu gwneud.

Felly, o ystyried y bydd y rhain yn cymryd peth amser, byddem yn argymell eu hamserlennu ar adegau na fyddwch yn debygol o fod yn gwylio unrhyw beth. I gael y canlyniadau gorau, byddem yn argymell eu hamserlennu yn hwyr yn y nos pan fydd gennych fwy o led band.

Tra bod y diweddariadau hyn yn digwydd, bydd y golau'n fflachio'n las drwy'r amser. Felly, os ydych chi'n edrych ar olau glas sy'n fflachio ar hyn o bryd, mae'n debygol iawn y bydd yn ddiweddariad ar adeg anghyfleus.

Y Gair Olaf

Gweld hefyd: Sut i Ganslo Gwasanaeth Metronet?

Yn anffodus, dyma'r unig atebion i'r broblem y gallem ddarganfod a wnaeth unrhyw beth i drwsio'r broblem. Y tu hwnt i'r rhain, rydych yn fwy na thebyg yn edrych ar abai gyda'r blwch ei hun y bydd angen i chi alw pro i edrych arno.

Wedi dweud hynny, rydym bob amser yn fwy na ymwybodol y bydd rhai ohonoch chi allan yna wedi dod o hyd i newydd a ffyrdd arloesol o ddatrys y broblem hon. Felly, os ydych chi'n digwydd bod yn un o'r bobl hynny, rhowch wybod i ni sut y gwnaethoch chi yn yr adran sylwadau isod. Fel hyn, gallwn rannu eich dull gyda'n darllenwyr a gobeithio arbed ychydig o gur pen yn y dyfodol. Diolch!
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.