Mae'r WiFi Optimum yn Dal i Gollwng: 3 Ffordd i'w Trwsio

Mae'r WiFi Optimum yn Dal i Gollwng: 3 Ffordd i'w Trwsio
Dennis Alvarez

mae wifi optimwm yn dal i ostwng

Gweld hefyd: A allaf fynd â'm ffon dân i dŷ arall?

Y dyddiau hyn, mae Altice wedi dod yn un o'r prif chwaraewyr o ran gwasanaethau y mae'n rhaid i bawb fwy neu lai y dyddiau hyn - teledu cebl a rhyngrwyd. O ran eu dibynadwyedd, rydym wedi canfod eu bod yn eithaf digonol yn hyn o beth.

Anaml y bydd eu hoffer yn dod ar draws unrhyw fath o gamgymeriad angheuol ac yn gyffredinol mae'n parhau i redeg cyhyd ag y disgwylir ar gyfer dyfeisiau o'r fath. Maen nhw hefyd yn cynnwys cryn dipyn o nodweddion ychwanegol hefyd, yn dibynnu ar ba becyn rydych chi wedi penderfynu ei ddewis.

Os ydych chi wedi mynd am un o'r opsiynau pricier, dylech fod yn cael rhyngrwyd cyflym iawn unrhyw bryd o'r dydd, gydag ychydig iawn o lulls neu dips. Hyd yn oed ar y bargeinion rhatach, fel arfer byddwch yn cael bron digon y gallwch weithio gyda nhw.

Felly, os ydych yn ceisio gwneud cryn dipyn ar hyn o bryd gyda phecyn sylfaenol iawn, efallai y byddai'n werth wirio y cyfyngiadau sydd gan eich pecyn. Gall fod yn achos eich bod yn disgwyl ychydig yn ormod ganddo. Ond os ydych yn gadarnhaol y dylech allu gwneud yr hyn yr ydych yn ceisio ei wneud ar hyn o bryd, bydd angen i ni wneud diagnosis o'r mater.

Ar ôl treillio'r byrddau a'r fforymau yn ddiweddar, mae'n ymddangos fel pe bai mae cryn dipyn ohonoch yn cael problemau o'r union fath. Mae hyn yn gyffredinol yn pwyntio at broblem ar eu hochr nhw.

Fodd bynnag, mae cryn dipyn y gallwch chi ei wneud yn ei gylch o gysur.eich cartref eich hun. Os ydych chi am geisio datrys y mater eich hun, dyma beth ddylech chi fod yn ei wneud.

Beth i'w Wneud Os Bydd Eich WiFi Gorau yn Dal i Droi

Cyn i ni fynd yn sownd mewn y canllaw datrys problemau hwn, dylem dawelu eich meddwl am un peth. Nid oes angen i chi feddu ar lefel uchel o sgil technegol i roi cynnig ar unrhyw un o'r atebion hyn.

Ni fyddwn yn gofyn i chi gymryd unrhyw beth ar wahân. Hynny, ac ni fyddwn yn gwneud unrhyw beth a allai achosi difrod i'ch offer mewn unrhyw ffordd. Nawr, gyda hynny allan o'r ffordd, gadewch i ni fynd i mewn iddo!

  1. Rhowch gynnig ar Power Cycling

Gweld hefyd: Manylion y System Rhybudd Argyfwng Sbectrwm Sianel yn Sownd (3 Atgyweiriad)

>

Fel rydyn ni bob amser yn ei wneud gyda'r canllawiau hyn, rydyn ni'n mynd i ddechrau gyda'r atebion symlaf posibl yn gyntaf. Yn yr achos hwn, mae hefyd yn digwydd i fod yr un y byddem yn ei ystyried yn fwyaf tebygol o weithio. Y peth am hyn yw mai un o achosion mwyaf cyffredin y broblem hon yw gwall yn eich rhwydwaith.

Er bod hyn yn swnio fel y gallai fod yn anodd ei drwsio, mae ffordd hawdd o wneud hynny. Yn y bôn, mae siawns dda nad oes unrhyw wybodaeth yn cael ei hanfon trwy'ch system i ble mae angen iddi fynd. Mae hyn yn arbennig o gyffredin ar ôl cyfnod segur. Yn ffodus, y cyfan y gall fod angen i ni ei wneud i unioni hyn yw ailgychwyn eich rhwydwaith .

Er bod hyn yn swnio fel y gallai fod yn hynod o anodd ac angen rhywfaint o brofiad, nid yw'n gwneud hynny. Wedi dweud hynny, mae angen i chi fod yn ymwybodol o ychydig o bethau cyn i chi wneud hyn. Hynnyffordd, ni fydd unrhyw syrpreis cas wedyn.

Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wirio yw bod yr holl wifrau wedi'u datgysylltu cyn cau eich dyfeisiau i lawr. Yna a dim ond wedyn y gallwch chi dynnu'r cyflenwad pŵer allan.

Ar ôl i chi ofalu am hynny i gyd, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw aros am tua 2 funud neu ddwy. i'r rhwydwaith adnewyddu ei hun. A nawr gallwn ddechrau'r broses o ddechrau popeth eto. Y peth cyntaf y bydd angen i chi bweru i fyny yw'r modem . Wedi hynny, gallwch ailgychwyn eich dyfeisiau amrywiol ym mha bynnag drefn y gwelwch yn dda.

Pe baem yn argymell un peth yma, byddai'n rhaid gwirio a all y ddyfais gyntaf gysylltu â'r rhwydwaith cyn dod ag eraill. i mewn i'r cymysgedd. I rai ohonoch, bydd hyn yn ddigon i ddatrys y mater. Os na, mae gennym ychydig mwy o awgrymiadau i fynd o hyd.

  1. Sicrhewch fod eich gwifrau'n gadarn

1> Bob hyn a hyn, ni fydd y mater yn ddim i'w wneud â'r prif gydrannau ond yn hytrach â'r ceblau a'r cysylltiadau sy'n cario'r signal. Er bod llawer o geblau, yr un cyntaf i'w wirio yw'r cebl ether-rwyd sy'n cysylltu'r llwybrydd i'r modem. yn dynn ag y gall fod. Ar ôl hynny, y peth nesaf i'w wirio yw nad yw'r cebl ei hun wedi'i ddifrodi . Beth ydych chichwilio amdano yw unrhyw dystiolaeth o rhwygo neu fewnards agored. Pe baech chi'n sylwi ar unrhyw beth fel hyn, mae'n well amnewid y cebl yn gyfan gwbl yn hytrach na cheisio ei atgyweirio.

Yn y dyfodol, awgrym da i atal eich ceblau rhag cyrraedd diwedd eu ceblau. yn byw cyn y dylen nhw yw gwneud yn siŵr nad oes gan y wifren unrhyw droadau dramatig ynddi.

Bydd y troadau hyn yn y pen draw yn cael eu rhwbio ac felly'n ei atal rhag gallu cario'r signal rydych chi ei angen. . Peth arall i'w wirio yw nad oes unrhyw bwysau yn cael ei roi ar y wifren ei hun .

  1. Cysylltwch â'r tîm cymorth cwsmeriaid

Er ein bod wedi rhoi’r offer i chi drwsio hyn o’ch pen chi, weithiau nid yw yn eich dwylo chi mewn gwirionedd. Ar rai adegau, ni fydd gan y mater unrhyw beth i'w wneud â chi a bydd yn broblem i Altice yn lle hynny. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn oherwydd efallai eu bod yn gwneud rhywfaint o waith cynnal a chadw arferol ar eu gweinyddion.

Naill ai hynny, neu efallai eu bod wedi'u dymchwel neu newydd gael eu diweddaru. Pan fydd hyn yn digwydd, gall pob math o faterion perfformiad ddechrau codi – o gyflymder swrth, i doriadau llwyr.

Os credwch y gallai hyn fod yn wir, gallwch o leiaf gyflymu'r weithdrefn ddiagnosteg trwy wirio beth sy'n digwydd. beth. Gallwch fynd i gwefan statws gweinydd Optimum Altice a gwirio i weld a oes unrhyw doriadau wedi'u hamserlennu yn eich ardal.

O'r fan honno, yr unig gwrs rhesymegol oy cam gweithredu yw cysylltu â'u hadran gwasanaeth cwsmeriaid i'w cael i wneud rhywbeth yn ei gylch.

O leiaf, byddant yn gallu egluro achos y mater. Efallai y bydd ganddynt hefyd rai awgrymiadau datrys problemau ychwanegol i'w rhannu. Rydym bob amser wedi eu cael yn eithaf cydweithredol a gwybodus, felly ni ddylech fod yn aros yn hir.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.