Ydy Gwynt yn Effeithio ar WiFi? (Atebwyd)

Ydy Gwynt yn Effeithio ar WiFi? (Atebwyd)
Dennis Alvarez

Ydy Gwynt yn Effeithio ar WiFi

Ni ellir gwadu bod y rhyngrwyd yn chwarae rhan allweddol ym mywydau bron pawb y dyddiau hyn. O'r eiliad y byddwch chi'n deffro tan y funud y byddwch chi'n cau'ch llygaid i gysgu, mae yno, yn weithredol yng nghledr eich dwylo neu'n sefyll o'r neilltu i gael eich gorchymyn.

Byddai busnesau wedi cau am byth pe na bai ar gyfer y rhyngrwyd yn dod â hwb perfformiad a chynhyrchiant.

Ar wahân i fynnu cysylltiadau rhyngrwyd bron bob amser, mae angen rhwydwaith cyflym a sefydlog ar y rhan fwyaf o bobl hyd yn oed i gyflawni eu dyletswyddau neu i fwynhau eu sesiynau gemau ar ôl diwrnod caled o waith.

Erbyn i rwydweithiau diwifr ymddangos gyntaf mewn cartrefi, roedd busnesau eisoes yn ffynnu o dan eu cyflymder uwch a'u nodweddion cysylltedd haws. O'r eiliad nad oedd angen ceblau ar bobl i gysylltu dyfeisiau â'r rhyngrwyd bellach, daeth bywyd ar-lein yn rhywbeth arall.

Ochr yn ochr ag ymarferoldeb ei nodweddion cysylltedd, roedd rhwydweithiau diwifr yn galluogi aml-gysylltiadau, gan ganiatáu i nifer o ddyfeisiau gysylltu i'r un rhwydwaith.

Roedd hwnna'n bendant yn newidiwr gemau, ac yn un a ddaeth â'r addewid o fod o fewn ychydig gliciau o gael y tŷ neu'r adeilad cyfan wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd yn fyw.

O hynny ymlaen, mae'r byd, o ddydd i ddydd, wedi dod yn un rhwydwaith mawr o bobl gysylltiedig. Yn sicr, mae yna rai nad ydyn nhw'n cefnogi'r math hwn o fywyd, ond hyd yn oedprin y gall y bobl hyn dreulio diwrnod cyfan i ffwrdd o'r rhyngrwyd.

Serch hynny, mae hyd yn oed y rhwydwaith diwifr mwyaf datblygedig yn dechnolegol yn dueddol o ddioddef problemau a all godi o ffenomenau naturiol. Ymhlith y rhai mwyaf cyffredin, mae'r adroddiadau am y gostyngiad mewn cyflymder ar ôl glaw caled, neu wyntoedd cryfion.

Yn bendant, gall newid tywydd mawr effeithio ar ansawdd dosbarthiad y signal, ond nid oes unrhyw brawf y gall gwyntoedd effeithio'n ddiwrthdro ar signalau di-wifr.

A ddylech chi fod ymhlith y rhai a ystyriodd a allai'r gwynt effeithio ar eich signal Wi-Fi, byddwch yn amyneddgar wrth i ni gerdded drwy farn peirianwyr, gosodwyr a gweithgynhyrchwyr.

Yn ogystal, rydym wedi dod â rhywfaint o wybodaeth ychwanegol i chi ynghylch yr effeithiau posibl o ffenomenau naturiol dros drosglwyddiadau signal di-wifr. Felly, heb fod yn fwy diweddar, gadewch i ni wirio'r hyn a atebodd yr arbenigwyr pan ofynnwyd y cwestiwn canlynol iddynt: A all y gwynt effeithio ar fy signal Wi-Fi?

A yw Gwynt yn Effeithio ar WiFi?

<1 Beth Mae'r Peirianwyr yn ei Ddweud?

Maen nhw'n dweud nad oes unrhyw ffordd y gallai gwynt effeithio'n uniongyrchol ar signalau Wi-Fi. Oni bai bod y llwybrydd wedi'i osod ar y tu allan i'r tŷ, ni all y gwynt gael unrhyw effaith berthnasol ar drosglwyddiad y signalau Wi-Fi.

Yn ôl iddynt, oherwydd y ffaith bod signalau Wi-Fi yn cynnwys tonnau radio , nid oes unrhyw ffordd ffisegol i'r gwynt effeithionaill ai eu trosglwyddiad neu eu derbyniad.

Fodd bynnag, o ran effeithiau anuniongyrchol, gall y gwynt yn bendant effeithio ar drosglwyddiad signalau Wi-Fi. Yr enghraifft gyntaf yw os yw'r llwybrydd wedi'i osod yn yr awyr agored , a gallai gwynt caled achosi iddo ddisgyn a dioddef rhyw fath o ddifrod neu hyd yn oed dorri i lawr.

Fel y gallai ddigwydd hyd yn oed os yw'r gosodwyd llwybrydd mewn ystafell yn y tŷ, a ddylai'r cerrynt gwynt fod yn ddigon cryf i guro'r ddyfais o'r bwrdd. Mae'r ail enghraifft yn ymwneud â'r posibilrwydd o greu rhwystrau rhwng y llwybrydd a'r ddyfais gysylltiedig oherwydd gwyntoedd cryf.

Hynny yw, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cau ffenestri pan fo'r gwynt yn ddigon cryf a gall y ffenestr gaeedig honno fod yn rhwystr. ar gyfer trosglwyddo'r signal Wi-Fi o'r llwybrydd i'r ddyfais.

Fel y gwelwch, ym marn y peirianwyr, ni allai'r gwynt byth effeithio'n uniongyrchol trosglwyddo signalau Wi-Fi. Yr hyn sy'n digwydd fel arfer yw nad yw defnyddwyr yn meddwl am y rhwystrau rhwng y llwybrydd a'u dyfeisiau ac yn y pen draw yn beio'r gwynt am y derbyniad signal gwael.

Beth Mae Gosodwyr yn ei Ddweud?

Gweld hefyd: Ni fydd DirecTV Box yn Troi Ymlaen Ar ôl Difa Pŵer: 4 Atgyweiriad

Mewn cytundeb â’r peirianwyr, o leiaf ar gyfer y rhan fwyaf o’r hyn a ddywedwyd, mae gosodwyr hefyd yn datgan nad oes unrhyw bosibilrwydd , yn y byd ffisegol, i’r gwynt i effeithio ar y trosglwyddiad signal Wi-Fi yn uniongyrchol.

Yn ôl ygosodwyr, gallai'r gwynt effeithio'n anuniongyrchol ar drawsyriant signal pe bai gwynt cryf yn symud yr antena ac yn achosi iddo golli cysylltiad uniongyrchol â'r lloeren.

Ar y llaw arall, dywedasant hefyd fod ni allai'r gwynt byth effeithio ar system antena wedi'i gosod yn gywir ynghyd â'r gosodiadau amledd cywir a byddai'r adeilad yn derbyn cysylltiad rhyngrwyd haen uchaf.

Felly, y cyfan sy'n rhaid i ddefnyddwyr ei wneud yw gwirio cyfrif y gwneuthurwr ar gyfer gwynt hyrddiau cyn gosod eu systemau antena. Yn ôl y rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr, y grym arferol y gall system antena ei wrthsefyll yw tua gwyntoedd 110mya .

Ychwanegwyd hefyd, er efallai na fydd y gwynt ei hun yn achosi llawer o niwed i systemau antena neu Wi- Gallai dosbarthiad signalau Fi, presenoldeb glaw neu eira effeithio rhywfaint ar y trawsyriant.

Mae hynny oherwydd y ffaith y gallai'r elfennau naturiol hyn achosi i'r derbynnydd beidio â thrawsyrru'r signal yn iawn o fewn y adeiladu.

Hefyd, yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n byw mewn ardaloedd gyda stormydd eira trwm, mae'r angen i wirio am y croniad o eira ar y system antena yn orfodol, gan y gallai hyn hefyd atal y signal rhag cyrraedd y derbynnydd yn iawn. O ran y glaw, mae'n dibynnu ar faint y diferion glaw.

Bydd diferion mwy yn disgyn o'r awyr ar gyflymder uwch ac felly'n achosi colled llwybr byrrach ar y signal Wi-Fi, tragall diferion llai achosi ymyriadau hirach oherwydd eu cyflymder disgyn yn arafach.

Yn y diwedd, pe bai eich system antena wedi'i gosod yn gywir a'i gosod yn gadarn, mae maint yr effaith ar drawsyriant y signal Wi-Fi yn llai na chyn lleied â phosibl.

Ar y llaw arall, os na fydd defnyddwyr sy'n byw mewn ardaloedd oer iawn yn talu digon o sylw i glirio llwybr y signal ar ôl stormydd eira, mae'n bosibl y bydd y signal yn tarfu neu'n gwyro bod yn uwch .

Beth Mae Arbenigwyr Apple yn ei Ddweud?

>

Unwaith eto, mae'r siawns y gallai'r gwynt effeithio ar Wi -Fi trosglwyddo signal yn uniongyrchol bron yn sero. Yn ôl arbenigwyr y gwneuthurwyr electroneg, gallai gwyntoedd caled, yn enwedig glaw trwm neu stormydd eira, achosi aflonyddwch yn y llinellau cebl neu hyd yn oed toriadau pŵer.

Yn y sefyllfa gyntaf, gall ddigwydd bod y signal yn cymryd mwy o amser nag arfer i gyrraedd pen ei daith. Yn yr olaf, byddai'r diffyg pŵer a achosir gan wyntoedd caled yn fwyaf tebygol o rwystro'r llwybrydd neu'r modem rhag gweithio ac, o ganlyniad, ni fyddai dosraniad signal o fewn yr adeilad.

Felly , unwaith eto, ni fydd gwynt yn effeithio'n uniongyrchol ar drosglwyddo signalau Wi-Fi.

Yn ogystal, mae arbenigwyr Apple wedi ystyried y sefyllfa lle bydd tywydd gwyntog yn achosi i bobl glosio a goryfed eu hoff gyfres, a allai achosi cynnydd mewndefnydd o'r rhyngrwyd ac o ganlyniad yn effeithio ar y cyflymder trosglwyddo.

Gweld hefyd: RCN vs Service Electric: Pa Un i'w Ddewis?

Y Glaw, Ar y Llaw Arall…

Tra bod pawb a holwyd gennym wedi nodi hynny ni allai gwynt byth effeithio'n uniongyrchol ar drosglwyddo signalau Wi-Fi, nid oes yr un wedi gwadu'r posibilrwydd y gallai'r glaw .

Yn ôl rhai ohonynt, oherwydd y gallai diferion glaw achosi i'r signal Wi-Fi golli ei lwybr , po isaf yw'r amledd, y mwyaf yw'r siawns o tarfu. Ar y llaw arall, pe bai eich system Wi-Fi wedi'i gosod dan do, ni allai'r math hwnnw o ymyrraeth fyth ddigwydd.

Gan fod y defnynnau'n dueddol o amsugno amledd radio trawsyriant signal Wi-Fi, gallai hynny fod fel yn gyfystyr â rhwystr ac yn rhwystro'r signal rhag cyrraedd y derbynnydd. Yn ogystal, mae arbenigwyr yn dweud bod amleddau rhyngrwyd 2.4 Ghz yn fwy tueddol i ddioddef y math hwn o ymyrraeth.

Beth Arall Allai Effeithio Ar Drosglwyddiad y Signal Wi-Fi?

Fel y nodwyd gan lawer o’r arbenigwyr y cysylltwyd â hwy, yr hyn sy’n effeithio yn y mwyafrif helaeth o’r achosion ar ansawdd dosbarthiad signal Wi-Fi yw pellter . Nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn sylweddoli na fydd eu llwybryddion na'u modemau yn darparu signal o'r un ansawdd i bob ystafell yn y tŷ.

O ganlyniad, pan fyddant yn profi gostyngiad yng nghyflymder y rhyngrwyd, maent yn tueddu i beio adfyd naturiol yn lle symud yn unigyn agosach at y ddyfais.

Hefyd, yr hyn nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn ei ddeall yw na fydd gwynt yn effeithio ar weithrediad llwybryddion - dim hyd yn oed cymaint ag y gall tymheredd uchel. Yn ôl y rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr, gall modemau a llwybryddion ddioddef gostyngiadau mewn perfformiad ar dymheredd uwch na 90 gradd Fahrenheit.

Ac nid oes a wnelo hynny ddim â'r gwres sy'n atal y signal rhag cael ei drosglwyddo, ond yn syml. oherwydd gallai orboethi'r ddyfais ac achosi i rai ffwythiannau beidio â gweithio'n iawn.

Felly, dylai defnyddwyr fod yn fwy pryderus am faint o aer sy'n cylchredeg gerllaw'r modem neu'r llwybrydd yn hytrach na'r hyn sydd bron yn amhosibl effeithiau ffenomenau naturiol wrth golli signalau Wi-Fi.

Ar nodyn olaf, os ydych chi'n gwybod am ffactorau eraill a allai effeithio ar drosglwyddo signalau Wi-Fi, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau a helpwch eich mae cyd-ddarllenwyr yn cael y gorau o'u modemau a'u llwybryddion.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.