A oes gan Optimum Flychau Cebl Di-wifr?

A oes gan Optimum Flychau Cebl Di-wifr?
Dennis Alvarez

a oes gan optimwm focsys cebl di-wifr

Gan fod y rhyngrwyd wedi dod yn offeryn gorfodol i bobl fyw a gweithio heddiw, mae ISPs, neu Ddarparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd wedi bod yn rhoi llawer o amser ac arian i mewn datblygu technolegau rhwydwaith newydd.

Naill ai ar gyfer gwylio pennod o'ch hoff gyfres yn ystod cinio neu cyn mynd i'r gwely neu hyd yn oed i wneud rhywfaint o waith, mae'r rhyngrwyd bob amser yno. Wrth siarad am waith, dychmygwch pa mor bell fyddai gwaith pe na bai'r holl dechnolegau rhyngrwyd cyfredol byth yn bodoli.

O ran gosodiadau rhyngrwyd cartref, mae defnyddwyr ar hyn o bryd yn wynebu ystod enfawr o opsiynau gan fod ISPs yn ceisio bodloni pob math o alw. Mae'r rhan fwyaf o gludwyr yn cynnig lwfans data bron yn ddiddiwedd ochr yn ochr ag offer rhagorol sy'n gallu dosbarthu signal rhyngrwyd trwy'r tŷ cyfan.

>Mae cysylltiadau diwifr mor bresennol mewn cartrefi a swyddfeydd y dyddiau hyn, caniatáu i ddyfeisiau lluosog gysylltu â'r rhyngrwyd ni waeth ble maen nhw yn yr adeilad.

Yn sicr, mae gofynion gwahanol yn galw am wahanol leoliadau, ond gyda'r holl gynigion yn y farchnad y dyddiau hyn, prin y caiff un ei adael yn uchel ac yn sych.

Mae Optimum, cwmni telathrebu o Long Island, yn cael ei gyfran deg o'r farchnad hon trwy ddarparu gwasanaethau teleffoni, teledu a rhyngrwyd ledled yr holl diriogaeth genedlaethol.

Gyda'u sbectrwm eang o opsiynau ar gyfer I gydy tri gwasanaeth, ni fyddant byth yn esgeuluso gofynion defnyddwyr, ni waeth pa mor bwrpasol ydynt. Dyna sy'n gwneud Optimum yn ddewis cadarn ar gyfer gwasanaethau rhyngrwyd, ar gyfer cartrefi a busnesau.

Beth yw Blychau Teledu Cebl Di-wifr?

Ychydig cyn i'r rhyngrwyd ddod yn beth, roedd y teledu eisoes yn rheoli dros unrhyw ddyfais electronig arall fel offer rhif un at ddibenion adloniant.

Gweld hefyd: Gwybodaeth Rhaglen Verizon Fios Ddim ar Gael: 7 Atgyweiriadau

Yn sicr, ers ei ddyddiau cynnar, mae setiau teledu wedi newid llawer. Mae technolegau, fformatau, dyluniadau, nodweddion, lliwiau a defnyddiau newydd wedi'u gwella ers yr un cyntaf. Ac o ran hynny, nid yw gweithgynhyrchwyr yn fodlon o hyd ac maent yn dal i weithio ar ddatblygu technolegau a nodweddion newydd.

Gan fod bron iawn pawb heddiw yn berchen ar o leiaf un set deledu, ni waeth pa fath, daeth yr electronig hwn nid yn unig teclyn ystafell fyw, ond cydymaith go iawn.

Mae pobl yn cyrraedd adref ac yn troi eu setiau teledu ymlaen yn syth er mwyn cael rhywfaint o sŵn gwyn ar y cefndir i gadw cwmni iddynt. Daethant hefyd yn arddangosiadau hynod ddeallus ar gyfer llawer o fathau o fusnesau, megis bwytai, bariau, siopau electroneg, gwestai a llawer o rai eraill.

Gyda dyfodiad y teledu clyfar, mae'r mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd ar hyn o bryd gan nad yw gweithgynhyrchwyr hyd yn oed wedi gafael yn yr wyneb o ran nodweddion y gallai set deledu eu cynnig wrth gysylltu â'r rhyngrwyd.

Wrth fynd i mewn i'r byd hwnnw, teledudechreuodd darparwyr gwasanaethau ddatblygu mwy a mwy o raglenni deniadol i gwrdd â pha bynnag alw am adloniant y gallai fod gan danysgrifwyr.

Mae dwy ffordd o gael teledu cebl yn eich cartref a'r un a ddefnyddir fwyaf yw'r gosodiad clasurol o hyd. Yn y cynllun hwnnw, anfonir y signal i loeren o weinyddion y cwmni, yna i ddysgl sydd wedi'i gosod gartref, sy'n ei hanfon at dderbynnydd sydd , ar ei dro, yn trawsyrru'r llun drwy'r set deledu.

Fodd bynnag, mae ffordd fwy newydd a mwy effeithlon o fwynhau cynnwys ar eich Teledu Clyfar, sef trwy flwch cebl. Yn y gosodiad hwn, mae'r signal yn cael ei anfon dros signalau rhyngrwyd sy'n teithio trwy'r awyr yn uniongyrchol i flwch bach sydd wedi'i gysylltu â'ch Teledu Clyfar trwy gebl HDMI.

Y newydd hwn roedd y gosodiad yn gwella ansawdd delwedd a sain, gan nad oedd y signalau bellach yn cael eu rhwystro gan y dechnoleg hŷn ac yna'n gallu dosbarthu signalau Ultra HD amledd uchel.

Ar y llaw arall, yn er mwyn derbyn yr holl nodweddion rhagorol hyn, bu'n rhaid i wylwyr gaffael dau beth: cysylltiad rhyngrwyd gweithredol gyda chyflymder sylfaenol a sefydlogrwydd teg a thanysgrifiad i'r gwasanaeth ffrydio y dewisant ei gael.

Gweld hefyd: Mae'r holl oleuadau'n fflachio ar TiVo: Rhesymau Posibl & Beth i'w Wneud

Er bod y gosodiad cyfan hwn yn ymddangos fel petai wedi gwneud teledu yn ffynhonnell adloniant drud, mae cysylltiadau rhyngrwyd a thanysgrifiadau yn aml yn rhatach nag y byddai rhywun yn ei ddyfalu.

Ar wahân i hynny, er mwyn gwneud eugwasanaethau yn fwy deniadol, mae darparwyr yn aml yn rhyddhau cynigion ar gyfer bwndeli, neu ostyngiadau i danysgrifwyr newydd. Felly, yn y diwedd, mae defnyddwyr yn talu ychydig yn ychwanegol am lawer mwy o adloniant a phosibiliadau.

A oes gan Optimum Flychau Cebl Di-wifr?

Yr agweddau perthnasol ar gael Roedd cysylltiad rhyngrwyd a defnyddio blwch cebl teledu i wella eich posibiliadau adloniant yn y ddau bwnc olaf.

Nawr, gadewch i ni fynd drwy'r cynnyrch a gynigir gan Optimum sy'n addo cyflwyno cain ansawdd delwedd a sain trwy gatalog bron yn ddiddiwedd o sioeau teledu.

Ydym, rydym yn sôn am Optimum TV, sy'n cael ei ddarparu trwy flwch cebl y gellir ei gysylltu'n hawdd â theledu Clyfar trwy gebl HDMI, yn union fel y mwyafrif ohonyn nhw.

Y broblem, os gellir galw hynny'n broblem mewn gwirionedd, yw bod gwasanaethau teledu Optimum yn cael eu darparu o dan yr enw Altice One.

Y y rheswm am yr enw gwahanol yw bod Altice USA wedi prynu Optimum yn ôl ym mis Mehefin 2016 , sef un o'r camau a arweiniodd at Altice i ddod yn bedwerydd gweithredwr cebl mwyaf yn yr Unol Daleithiau

O hynny ymlaen , Roedd y cynnyrch optimwm yn hwylio o dan faner Altice, felly mae'n weddol hawdd deall pam y newidiodd yr enwau.

>

Altice One, mae'r blwch cebl teledu wedi'i osod yn hawdd ac wedi'i ffurfweddu. Mae ei system ffurfweddu prydlon awtomatig yn caniatáu i danysgrifwyr fynd drwy'r camaua sefydlu eu system deledu heb fod angen cymorth gan weithwyr proffesiynol.

Mae hynny'n gam enfawr drwodd gan fod y gosodiad antena clasurol yn gofyn am offer pŵer, aliniad y ddysgl â lloerennau a chriw cyfan o ddefnyddwyr gwaith technegol yn syml iawn. gallu gwneud.

Ers i'r blychau cebl hawdd eu gosod hyn gyrraedd y farchnad, hwy oedd y dewis gorau. Yn y pen draw, gosodwyd yr hen dechnoleg antena i'r rhai sydd naill ai'n byw mewn ardaloedd lle nad yw blychau cebl diwifr yn gweithio o hyd neu i'r rhai na allant eu fforddio.

Gyda hyn math newydd o adloniant, roedd yn rhaid i wylwyr gael mynediad at Altice, neu'r dudalen we swyddogol Optimum a thanysgrifio i un o'u cynigion , yna aros am ychydig ddyddiau nes bod yr offer wedi'i ddosbarthu i'w cartrefi.

Unwaith y digwyddodd hynny, ar ôl gosodiad syml gwneud eich hun, dim ond i mewnbynnu eu henw defnyddiwr a'u cyfrinair y bu'n rhaid i danysgrifwyr allu mwynhau rhestr ddiddiwedd bron o opsiynau ffrydio.

Netflix, YouTube Roedd , Prime Video, Discovery +, HBO Max, Paramount + ac eraill bellach ar gael gydag ychydig o gliciau, a gellir gosod hyd yn oed Apple TV gydag Altice One i gyflwyno eu cynnwys trwy'r ddyfais.

Roedd hynny'n gwneud sesiynau ffrydio yn haws i'w rheoli gan fod yr holl lwyfannau hyn o fewn yr un blwch cebl, gan droi setiau teledu clyfar yn ddyfais dolennu adloniant.

A ddylech chi dod o hyd i chi'ch hundiddordeb mewn tanysgrifio i Altice One, ewch i'w tudalen we swyddogol yn optimum.net/tv a dewiswch y cynllun sy'n gweddu orau i'ch gofynion ffrydio.

Ar nodyn terfynol, a ddylech chi gael gwybod am wybodaeth berthnasol arall a allai gynorthwyo ein cyd-ddarllenwyr sy'n ceisio'r gwasanaeth ffrydio gorau ar y farchnad, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael nodyn i ni. Rhowch sylw yn y blwch isod a helpwch i gryfhau ein cymuned.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.