6 Cam I Atgyweirio ID Galwr Sbectrwm Ddim yn Gweithio

6 Cam I Atgyweirio ID Galwr Sbectrwm Ddim yn Gweithio
Dennis Alvarez

nid yw’r galwr sbectrwm yn gweithio

Nid yw’n debygol iawn eich bod wedi taflu eich hun i ffwrdd o gymdeithas i’r pwynt lle nad ydych yn berchen ar ffôn. O ran hynny, os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, mae'n debyg eich bod chi'n berchen ar hyd yn oed mwy o electroneg na ffôn yn unig.

Ac mae hynny'n hollol normal y dyddiau hyn, yn enwedig gyda'r holl dechnolegau a dyfeisiau newydd y mae gwneuthurwyr yn eu dylunio o bryd i'w gilydd .

Yr hyn sydd hefyd yn arferol iawn yw gallu dewis a ydych am godi galwad neu beidio. Er bod gan y mwyafrif o ffonau symudol hynny fel nodwedd adeiledig, nid oes gan lawer o linellau tir. Dyna lle mae Spectrum yn dod gyda'u nodwedd ID Galwr sy'n addo eich helpu i osgoi galwadau annymunol trwy arddangos y wybodaeth gyswllt ar y sgrin ffôn wrth i'r incwm galwadau.

Fodd bynnag, mae llawer o bobl wedi adrodd eu bod yn wynebu problem sy'n achosi'r nodwedd i beidio â gweithio, gan eu gadael mewn cyflwr o anesmwythder oherwydd ar unrhyw adeg, efallai y daw galwad telefarchnata i ddifetha'r diwrnod!

Os byddwch chi ymhlith y rheini, byddwch yn amyneddgar wrth i ni gerdded drwy chwech. atgyweiriadau hawdd a fydd yn bendant yn cael y nodwedd yn ôl ymlaen ac yn eich arbed rhag y galwadau hynny sy'n dod i mewn.

Beth Yw'r Mater ID Galwr?

Ceisiodd mwy a mwy o ddefnyddwyr help mewn fforymau ar-lein unwaith iddynt ddechrau wynebu'r mater. Wrth geisio datrysiad, fe wnaethant ail adrodd i ddefnyddwyr a oedd eisoes wedi mynd heibio'r broblem.

Gan fod yr atebion a awgrymwydyn ôl pob golwg yn eithaf effeithlon wrth ddatrys y mater, fe wnaethom eu rhestru heddiw yn yr ymgais i ddarparu datrysiad cywir ar gyfer y mater ID Galwr y mae defnyddwyr ffôn Sbectrwm wedi bod yn ei wynebu. Felly, heb ragor o wybodaeth, dyma beth ddylech chi ei wneud os ydych chi'n cael yr un broblem.

Sut i Drwsio'r Problem ID Galwr Gyda Ffôn Sbectrwm?

 1. Gwirio a yw'r Gwasanaeth Ar Drafnidiaeth

2

Yn amlach nag yr hoffent gyfaddef, mae cludwyr yn mynd trwy broblemau gyda'u hoffer. Mae hynny'n bennaf yn golygu naill ai mae gweinydd i lawr neu mae lloeren yn cael rhyw fath o broblem. Mewn unrhyw un o'r achosion hyn, mae defnyddwyr yn cael eu gadael heb sylw.

Gall gweithdrefnau cynnal a chadw yn unrhyw un o'r darnau o offer y mae cludwyr yn eu defnyddio i ddarparu eu gwasanaethau teleffoni hefyd gynyddu'r tebygolrwydd na fydd defnyddwyr yn cael signal.

Felly, peidiwch â chymryd yn ganiataol ar unwaith bod ffynhonnell y mater ar ochr y defnyddiwr, gan y gallai ddigwydd, ac yn aml, mai'r darparwr sy'n gyfrifol amdano. Pan ddaw i fater gwasanaeth ID Galwr, gwnewch yn siŵr bod y nodwedd yn weithredol cyn edrych yn ddyfnach i'r hyn a allai fod yn achosi iddo beidio â gweithio.

Mae'r rhan fwyaf o gludwyr yn dewis e-bost fel y dull swyddogol o gyfathrebu, sy'n nid yw'n golygu y byddant ond yn hysbysu cwsmeriaid drwyddo. Mae bron pob un ohonynt hefyd yn rhyddhau'r diweddariadau statws hyn o ddydd i ddydd, fel cynnal a chadw wedi'i drefnu neu doriadau achlysuroleu proffiliau cyfryngau cymdeithasol.

Felly, cadwch lygad ar y rheini hefyd ac osgoi gwastraffu amser yn ceisio dod o hyd i ffynhonnell y mater pan nad oes dim y gallwch chi ei wneud ond aros.

Yn ogystal, gallwch geisio defnyddio'ch cerdyn SIM Sbectrwm ar ffôn gwahanol. Gallai hynny ddiystyru y caledwedd fel ffynhonnell y mater , sy'n golygu eich bod yn cael canolbwyntio ar nodweddion y system ffôn wrth chwilio am y datrysiad.

 1. Ceisiwch Dad-blygio'r Ffôn Am Dro

A ddylech chi gadarnhau bod y gwasanaeth ID galwr ar ben ond sylwch nad yw'ch ffôn yn dangos y rhifau ar alwadau sy'n dod i mewn , efallai y byddwch am wirio'r ffôn ei hun. Rheswm gweddol gyffredin arall dros y mater ID Galwr yw ffôn nad yw'n gweithio , felly rhowch eiliad iddo orffwys ychydig.

Tynnwch y plwg o'r llinyn pŵer a gadewch i'r ffôn orffwys am o leiaf ddeg munud , yna plygiwch y llinyn pŵer yn ôl i mewn eto. Unwaith y bydd y gwasanaeth yn rhedeg eto, gwiriwch a yw'r mater wedi mynd. Os bydd y broblem yn parhau, ceisiwch blygio'r llinell ffôn i mewn i jac gwahanol, oherwydd gallai cysylltiad diffygiol achosi'r broblem hefyd.

Problemau gyda jaciau, er mai anaml y gellir eu gweld i'r llygad, digwydd yn amlach nag y byddwn yn sylweddoli efallai.

 1. Ailosod Eich Ffôn

Ffonau, yn union fel rhan fwyaf o ddyfeisiau electronig, angen ailosod o bryd i'w gilydd . Hefyd, mae gweithdrefnau ailosod yn hynod effeithiol idatrys problemau mân gyfluniad a chydnawsedd. Mae hyn yn golygu y gallai ailosodiad syml o'ch ffôn ddatrys y broblem ID Galwr heb i chi orfod dilyn gweithdrefnau hir neu dechnolegol iawn.

Gweld hefyd: AT&T: A yw Galwadau wedi'u Rhwystro yn Dangos Ar Fil Ffôn?

I ailosod eich ffôn, datgysylltwch y sylfaen o'r allfa bŵer a'r jack ffôn , yna tynnwch y batris. Gadewch i'r ddyfais orffwys am o leiaf dri deg munud cyn rhoi'r batris yn ôl ymlaen. Unwaith y bydd y batris yn ôl yn y gwaelod, ailgysylltwch ef â'r jack ffôn a rhowch gynnig ar nodwedd ID y galwr.

 1. Gwiriwch a yw'ch Cysylltiad Rhyngrwyd yn Gweithio
 2. 8>

  Er y gallai cysylltiad rhyngrwyd ymddangos yn ddiangen ar gyfer y math o wasanaeth y mae ID galwr, mewn gwirionedd yn fwy nag sydd ei angen, mae'n orfodol.

  Ers nid yw'r nodwedd yn cael ei darparu trwy'r signalau ffôn arferol, ond trwy'r rhai rhyngrwyd sy'n teithio trwy linellau ffôn, mae ddim â chysylltiad rhyngrwyd gweithredol yn golygu na fydd y nodwedd yn gweithio.

  Felly, gwnewch yn siŵr bod gennych gysylltiad rhyngrwyd gweithredol ac, os nad oes gennych chi, ceisiwch ailosod eich modem a'ch llwybrydd, oherwydd gallai hynny ddatrys unrhyw broblemau a chael y rhwydwaith yn ôl i weithio.

  Gallech hefyd ddewis cysylltiad diwifr, felly gwnewch yn siŵr bod rhyngrwyd yn mynd o gwmpas y tŷ cyn i chi ddechrau chwilio am achosion posibl eraill ar gyfer y broblem ID Galwr.

  1. Gwiriwch Os Y StatwsMae Hysbysiad Ymlaen

  Mae'r hysbysiad statws yn nodwedd sy'n caniatáu i'r rhaglenni redeg ar y cefndir tra bod y ffôn yn perfformio ei prif dasgau. Pe bai wedi'i ddiffodd, mae siawns dda y bydd y system ffôn yn cau'r nodwedd gan y byddai'n cael ei nodi'n syml fel tasg sy'n cymryd llawer o fatri.

  Gweld hefyd: Pam Mae'r Ffôn yn Parhau i Ganu? 4 Ffordd i Atgyweirio

  Felly, gwnewch yn siŵr mae'r nodwedd hysbysu statws bob amser ymlaen , neu fel arall mae'n bosibl y bydd y swyddogaeth ID Galwr yn cael ei diffodd yn awtomatig ar ôl cyfnod anweithgarwch.

  I alluogi'r nodwedd hysbysu statws, ewch i osodiadau eich ffôn ac edrychwch am y tab ID galwr. O'r fan honno, fe welwch y swyddogaeth ar restr o nodweddion. Cyrchwch y gosodiadau hysbysiad statws a'u galluogi i sicrhau nad yw'r swyddogaeth ID Galwr yn cael ei hanalluogi'n awtomatig.

  1. Rhowch Alwad i Gymorth Cwsmer
  2. 8>

   Pe baech chi'n rhoi cynnig ar yr holl atgyweiriadau yn y rhestr hon ac yn dal i brofi'r broblem ID Galwr gyda'ch ffôn Sbectrwm, efallai yr hoffech chi rhoi galwad cymorth i gwsmeriaid . Bydd eu gweithwyr proffesiynol tra hyfforddedig yn sicr yn gwybod sut i roi help llaw i chi i ddatrys y mater.

   Gan eu bod wedi arfer delio â phob math o faterion yn ddyddiol, mae siawns fawr y bydd ganddyn nhw ychydig o bethau ychwanegol. atebion hawdd y gallech roi cynnig arnynt. Ar ben hynny, pe bai eu datrysiadau awgrymedig y tu allan i'ch ystod arbenigedd technoleg, rhowch wybod iddynt a byddant yn trefnu aymweliad technegol a delio â'r mater eu hunain.

   Yn ogystal, efallai y byddant yn gwirio'ch system ffôn am broblemau posibl eraill, a allai ddod yn ddefnyddiol ac arbed y drafferth o orfod delio ag ef ar eich pen eich hun wedyn.

   Yn Gryno

   20>

   Mae'r nodwedd ID Galwr yn offeryn hynod effeithlon ar gyfer defnyddwyr ffôn Sbectrwm , fel mae nifer y galwadau telefarchnata yn cynyddu bob dydd. Pwy sydd eisiau codi'r ffôn i gynnig nad oes gennych chi ddiddordeb ynddo?

   Ar y llaw arall, a ddylech chi gael unrhyw fath o drafferth gyda'r nodwedd ID Galwr, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn y canllaw datrys problemau a chael y mater allan o'r ffordd. Rydym yn sicr y gallwch wneud y cyfan drwy'r atebion hawdd yma a datrys y broblem heb orfod aros am ymweliad gan dechnegwyr Sbectrwm.

   Ar nodyn olaf, a ddylech chi gael gwybod am ffyrdd hawdd eraill o gael gwared ar y mater ID Galwr gyda ffonau Sbectrwm, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni. Gyrrwch neges yn yr adran sylwadau a helpwch i gryfhau ein cymuned.

   Dywedwch wrthym am y camau a gymeroch i ddatrys y mater ac arbed cur pen i'ch cyd-ddarllenwyr.
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.