3 Ffordd i Atgyweirio Goleuadau Gwyn Bwrdd Syrffio Arris SB6141

3 Ffordd i Atgyweirio Goleuadau Gwyn Bwrdd Syrffio Arris SB6141
Dennis Alvarez

bwrdd syrffio arris sb6141 goleuadau gwyn

Mae Arris, cwmni telathrebu wedi'i leoli yn America, wedi bod o gwmpas ers cryn dipyn bellach ac wedi ennill cyfran dda o'r farchnad. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'n dueddol o beidio â digwydd ar ddamwain.

Mae gwir angen i chi ddarparu cynnyrch teilwng i fod â siawns o gystadlu yn y farchnad orboblogaidd a hynod gyfnewidiol hon. Felly, pan ddaw at eu cynhyrchion; llwybryddion, systemau ffôn, a modemau cebl, byddai'n rhaid i ni ddweud mai eu cryfder yw eu hansawdd adeiladu a'u dibynadwyedd cyffredinol.

O'u hystod eang, un o'u dyfeisiau sy'n sefyll allan fel un o'r goreuon yw'r Modem Arris Surfboard SB6141. Anaml iawn y mae'n rhaid i ni ysgrifennu canllawiau datrys problemau ar eu cyfer, sy'n dangos i ni eu bod mewn gwirionedd yn eithaf gweddus.

Gweld hefyd: Sut Ydw i'n Diweddaru Fy Nhŵr ar gyfer Sgwrs Syth? 3 Cam

Fodd bynnag, yn ddiweddar, bu rhai defnyddwyr yn mynd at y byrddau a'r fforymau i gwyno am eu modem yn dangos goleuadau gwyn.

Beth sy'n achosi'r goleuadau gwyn ar fwrdd syrffio Arris SB6141?

>

Fel gyda llawer o modemau sydd ar y farchnad y dyddiau hyn, mae gan yr un hwn rai goleuadau adeiledig a fydd yn gwneud gwahanol bethau i roi gwybod i chi am gyflwr y ddyfais. At ddibenion datrys problemau, mae'r rhain mewn gwirionedd yn eithaf defnyddiol.

Yn y bôn, unwaith y byddwch chi'n gwybod beth mae pob golau yn ei olygu ac a yw'n solet, neu'n fflachio, bydd yn rhoi gwybod i chi fwy neu lai yn union beth sy'n digwydd. Yn ffodus, mae'r golau gwyn yn fflachio i mewnnid yw lle'r lliw gwyrdd arferol yn golygu bod y ddyfais wedi dioddef gwall angheuol.

Mewn gwirionedd, gall yn golygu bod y ddyfais yn dechrau gorboethi ychydig. Felly, gadewch i ni fwrw ymlaen â dangos i chi sut i'w adfer i'w gyflwr arferol.

Sut i Drwsio Bwrdd Syrffio Arris SB6141 Goleuadau Gwyn

  1. Ceisiwch Ailgychwyn y Dyfais

Fel y soniasom uchod, mae'r lliw y dylai'r goleuadau hyn fod pan fydd popeth yn rhedeg fel y dylai fod yn wyrdd. Y peth am y goleuadau hyn yw eu bod nhw eu hunain yn sensitif i newidiadau tymheredd. Felly, efallai bod y system wedi mynd yn rhy boeth dros amser a dim ond angen seibiant. egwyl. Felly, y peth cyntaf rydyn ni'n mynd i geisio ei wneud yma yw yn syml ailgychwyn y modem, gan ganiatáu iddo oeri am eiliad.

Ar ôl i chi tario'r ailosodiad , y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gadael iddo gychwyn wrth gefn eto a bydd y modem yn debygol o ddychwelyd i ddangos goleuadau gwyrdd. Fodd bynnag, rhaid dweud mai dim ond mesur dros dro yw hwn mewn gwirionedd a luniwyd i brofi'r ddamcaniaeth mai gorboethi yw'r broblem.

Yn y pen draw, mae'n debygol y bydd y goleuadau gwyn ofnadwy yn dychwelyd. Ond dyma'r peth, ni fydd y goleuadau gwyn yn atal y modem rhag gweithio mewn gwirionedd. Ond ni ddylid eu hanwybyddunaill ai.

>

Bydd dyfais sy'n rhedeg yn rhy boeth am gyfnodau hir yn llosgi allan yn llawer cyflymach nag y dylai. Felly, gadewch i ni edrych i mewn i wneud ychydig o newidiadau i atal hynny rhag digwydd.

Yn amlach na pheidio, mae'r holl fater hwn yn cael ei achosi gan y ffaith bod y modem naill ai wedi'i osod yn rhywle lle mae'n rhy boeth neu nad yw gallu awyru ei hun yn iawn. Felly, mewn gwirionedd, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yma cyn symud ymlaen yw unioni hynny. Dewch o hyd i rywle sydd ychydig yn oerach a gwnewch yn siŵr bod ganddo le o'i gwmpas.

  1. Dignowch wallau gyda'r Gosodiadau

Er gall hyn swnio ar y dechrau fel ei fod yn mynd i fod yn gam cymhleth, nid yw mor ddrwg â hynny. Nid oes angen sgil technoleg yma i newid y gosodiadau. Yn wir, y rhan fwyaf o'r amser, gellir adfer y gosodiadau i'w pwyntiau cywir trwy ddim ond ailgychwyn syml .

Wrth gwrs, os ydych chi'n gwybod yn iawn beth rydych chi'n ei wneud, gallwch chi ewch i mewn â llaw a gwiriwch bob gosodiad eich hun. Ond o ystyried faint o amser y mae hyn yn ei gymryd, rydym bron bob amser yn argymell eich bod yn ei wneud o orbit ac yn adfer popeth i'w ddiofyn mewn un swoop cwymp.

Cyn i chi berfformio ailosodiad ffatri ar eich modem, rhaid i ni eich rhybuddio yn gyntaf y bydd hwn yn dileu unrhyw newidiadau a phob newid a wnaethoch iddo. Felly, bydd hyn yn golygu efallai y bydd rhai gweithdrefnau sefydlu i fynd drwyddynt eto.

Wedi dweud hynny, rydym yn meddwl bod hyn yn werthiddo gael popeth yn rhedeg mor esmwyth â phosibl i amddiffyn eich dyfais yn y tymor hir. Mae Arris Surfboard SB6141s yn eithaf hawdd i'w ailosod. Byddwn yn postio'r canllaw cam-wrth-gam ar sut i wneud hyn yma i arbed amser i chi:

  • Y peth cyntaf i chi bydd angen ei wneud yw datgysylltu y cebl cyfechelog o'r modem.
  • Yna, tynnwch y llinyn pŵer allan o'r modem a'i adael allan am o leiaf 10 eiliad . Bydd hyn yn rhoi digon o amser i Arris Surfboard SB6141 gylchrediad pŵer.
  • Yna, ewch i'r ddewislen uchaf a dewiswch y ddolen ffurfweddu .
  • Nawr cliciwch ar ' ailosod pob dewisiad rhagosodedig '.

A dyna ni! O'r fan hon, bydd angen i'ch modem gwblhau proses gychwyn, a all gymryd unrhyw le o 5-10 munud . Ar ôl hynny, dylech sylwi ei fod yn gweithio cystal ag y gwnaeth y diwrnod y cawsoch ef gyntaf.

  1. Cysylltwch â Chymorth i Gwsmeriaid

Bob hyn a hyn, nid yw hyd yn oed y ddau gam hynod effeithiol uchod yn cynhyrchu’r canlyniadau y byddem eu heisiau. Yn anffodus, nid oes unrhyw beth y gallwn ei argymell i chi ei wneud ar eich pen eich hun o'r fan hon.

Ni fyddem am ddweud wrthych am wneud rhywbeth a allai niweidio'r ddyfais os nad ydych yn gwybod yn union beth ydych yn gwneud. Felly, yr unig beth rhesymegol i'w wneud o'r fan hon yw cael y manteision i mewn.

Gweld hefyd: 3 Ffordd o Atgyweirio Altice One Router Init Wedi Methu

Os yw'r ddyfais yn dal i roi problemau i chi, bydd hyn ynyn fwyaf tebygol yn golygu bod problem gyda'i chaledwedd mewnol . Yn ei dro, bydd y broblem hon yn gyffredinol wedi'i hachosi gan y ffaith bod y ddyfais yn gorboethi yn y lle cyntaf.

Fodd bynnag, gan na allwn roi dwylo arno a chael golwg drosom ein hunain, yn bendant mae'n well i chi gysylltu â'r tîm cymorth i gwsmeriaid i geisio dod o hyd i benderfyniad. Tra'ch bod chi'n siarad â nhw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n sôn am bopeth rydych chi wedi rhoi cynnig arno hyd yn hyn er mwyn trwsio'r broblem.

Felly, mae modd arbed amser ar ddwy ochr yr hafaliad gan y byddan nhw'n debygol o gyrraedd y gwraidd y mater yn llawer cyflymach.

Dylid nodi hefyd fod Bwrdd Syrffio Arris SB6141 yn dod gyda gwarant blwyddyn fel safon. Felly, os daw gwaeth i'r gwaethaf, y newyddion da yw bod siawns dda y gallwch chi gael modem newydd yn ei le mewn dim o amser. Gobeithio bod hyn wedi helpu!
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Mae Dennis Alvarez yn awdur technoleg profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar bynciau amrywiol yn amrywio o ddiogelwch rhyngrwyd a datrysiadau mynediad i gyfrifiadura cwmwl, IoT, a marchnata digidol. Mae gan Dennis lygad craff am adnabod tueddiadau technolegol, dadansoddi deinameg y farchnad, a chyflwyno sylwebaeth dreiddgar ar y datblygiadau diweddaraf. Mae'n angerddol am helpu pobl i ddeall byd cymhleth technoleg a gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae gan Dennis radd baglor mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Toronto a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes o Ysgol Fusnes Harvard. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Dennis yn mwynhau teithio ac archwilio diwylliannau newydd.